Biodiversiteit voor investeerders

Meer dan de helft van het BBP van de wereld is matig of sterk afhankelijk van de natuur en haar diensten. Alles, van de levering van voedsel, vezels of brandstof, zijn immers natuurlijke hulpbronnen.

In een poging om ecosysteemdiensten in geld uit te drukken wordt de waarde van biodiversiteit geschat op https://www.nature.com/articles/387253a033 biljoen dollar per jaar, ongeveer het BBP van de twee rijkste landen ter wereld samen: de Verenigde Staten en China.

Door een ongekend biodiversiteitsverlies komt deze mondiale waarde echter in het gedrang. De biodiversiteit, de verscheidenheid binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen, neemt sneller af dan ooit in de geschiedenis van de mensheid.

Waarom moeten investeerders zich inzetten voor biodiversiteit?

 

Ecosysteemdiensten

 

Het voortbestaan van alle soorten, inclusief de mens, hangt af van het delicate evenwicht van het leven in de natuur. De ecosysteemdiensten die de natuur levert, worden gegroepeerd in vier categorieën.

 • Voorzieningsdiensten zijn de producten die rechtstreeks aan ecosystemen worden onttrokken, zoals voedsel, brandstof, geneeskrachtige planten, enz;
 • Regulerende diensten zijn minder tastbaar, maar worden geleverd door ecosystemen in evenwicht, met inbegrip van bestuiving, klimaat- en overstromingsregulering, en de vermindering van het risico van epidemieën en ziekten;
 • Culturele diensten zijn bijdragen die voortvloeien uit de relatie tussen de mens en zijn omgeving, en zijn meer van recreatieve, educatieve, spirituele, enz. aard;
 • Ondersteunende diensten ten slotte zijn diensten die essentieel zijn voor het goed functioneren van de drie hierboven beschreven diensten, en die op langere termijn waarneembaar zijn, zoals bodemvorming, de watercyclus, de koolstofcyclus, enz.

Hoewel biodiversiteit en de bijdrage ervan aan de mens voor veel mensen ver van hun dagelijkse leven af lijken te staan, tonen deze ecosysteemdiensten aan dat niets minder waar is.

 

Risico’s voor de samenleving en het bedrijfsleven

Het verlies aan biodiversiteit heeft aanzienlijke negatieve sociale en economische gevolgen. De kritieke gevolgen voor de mensheid gaan van voedsel- en gezondheidszekerheid over natuurrampen tot de ontwrichting van volledige toeleveringsketens en dus de algemene gezondheid van de economie. Het is belangrijk dat bedrijven bij hun activiteiten rekening beginnen te houden met milieurisico’s, maar nog steeds doen te weinig bedrijven dat. Natuurgerelateerde risico’s worden onderschat bij zakelijke beslissingen. De instandhouding of het herstel van de biodiversiteit is echter economisch zinvol. Volgens het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) zijn de kosten van herstel tien keer zo hoog als de baten voor de gemeenschappen. Om de gevolgen van het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen, moet het denken over de economische waarde van de natuur fundamenteel veranderen.

biodiversité photovoltaiques

Als investeerder optreden voor biodiversiteit

Gezien de immense omvang van de uitdaging is er voor de investeerders een rol weggelegd. De verordening inzake Disclosure is op 10 maart 2021 in werking getreden. Deze verordening beoogt de financiering in te passen in een ecologische en duurzame transitie en ESG-criteria te integreren in investeringsbeslissingen. BeeOdiversity kan u begeleiden bij het definiëren en implementeren van biodiversiteitsindicatoren die deze ESG-criteria kunnen versterken.

Dit maakt volledig deel uit van de EU-biodiversiteitsstrategie 2030. In het kader van deze strategie zal de Commissie nagaan of de EU-financiering biodiversiteitsvriendelijke investeringen ondersteunt en belastingsystemen en prijsstelling bevorderen die de milieukosten, inclusief het verlies aan biodiversiteit, weerspiegelen.

Beleggers kunnen de biodiversiteitsvoetafdruk van hun portefeuilles verkleinen door in zee te gaan met bedrijven die hun biodiversiteitsverbintenissen ernstig nemen en hen aan te sporen hun praktijken te verbeteren. Er kunnen tastbare doelstellingen worden vastgesteld op basis van de impact van het bedrijf.

Investeringen met een positieve impact op de biodiversiteit zullen een grotere veerkracht hebben. BeeOdiversity creëert waarde door biodiversiteit te integreren in projecten, van het ontwerp tot de uitvoering van ontwikkelings- en infrastructuurprojecten, alsook in de monitoring en het beheer ervan. BeeOdiversity zorgt ervoor dat de ontwikkelingen en het onderhoud een positieve invloed hebben op het milieu en de problemen van de klant. Aan de hand van indicatoren en impactmetingen werkt BeeOdiversity doelgericht aan de verbetering van de biodiversiteit op projecten in ontwikkeling of reeds ontwikkelde locaties.

Handelen voor het behoud van de biodiversiteit biedt mogelijkheden voor waardecreatie voor investeerders. Gezien de huidige situatie is het van essentieel belang dat investeerders verdere aantasting voorkomen en bijdragen tot positieve resultaten op het gebied van biodiversiteit.

Biodiversiteit zal een belangrijk criterium, zo niet een noodzaak, worden in investeringszaken. Door nu al rekening te houden met biodiversiteit, zullen bedrijven die op deze beweging anticiperen een concurrentievoordeel hebben.

Laten we samen waarde creëren door de biodiversiteit te regenereren!

Voor meer informatie over BeeOdiversity kunt u contact met ons opnemen.

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pour changer demain, contactez-nous dès aujourd'hui

  BeeOdiversity développe des projets dans plusieurs pays européens, en Suisse et aux États-Unis. Ses outils et services peuvent être utilisés partout à travers le monde.

  Pour tous les pays (incl. Belgique) : +32 2 428 00 82

  Siège social : Avenue des Ajoncs 25 - 1150 Bruxelles (Belgique)
  Siège d'exploitation : Chaussée de Namur 143 - 1402 Thines (Belgique)

   

  Pour la France : +33 6 21 76 65 75 

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème (France)

   

   

  Envie de travailler avec nous ?

              

  La Commission Européenne a adopté ce 31 juillet 2023, les nouvelles normes de reporting sur la durabilité (ESRS - European Sustainability Reporting Standards) à l'usage de toutes les entreprises soumises à la directive sur les rapports d'entreprise sur le développement durable (ou CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive).

  Ces normes couvrent l'ensemble des questions environnementales, sociales et de gouvernance, y compris le changement climatique, la biodiversité et les droits de l'homme.

  Les exigences en matière de reporting seront introduites progressivement à partir de l’exercice 2024 (publication en 2025) pour environ 50.000 entreprises agissant sur le marché européen.

   

  Pour en savoir plus

  La législation européenne CSRD (directive européenne 2022/2464 publiée fin 2022) imposera progressivement (à partir de l’exercice 2024), à toutes les grandes entreprises européennes ou non ainsi qu’à toutes les sociétés cotées en bourse (à l'exception des micro-entreprises) de publier des informations sur les risques et les opportunités découlant des questions sociales et environnementales, ainsi que sur l'impact de leurs activités sur les personnes et l'environnement.  

  Cela permettra aux différentes parties prenantes (investisseurs, organisations de la société civile, aux consommateurs…) d'évaluer les performances des entreprises en matière de développement durable.

   Cette législation s’inscrit dans le cadre de la taxonomie verte et du « green deal » européen, notamment conformément aux enjeux internationaux sur les changements climatiques (Accord de Paris) et sur la perte de biodiversité (Cop 15 – Global Biodiversity Framework).

  Afin d’assurer des déclarations comparables et fiables, la Commission vient d’adopter ce 31 juillet 2023, des normes communes qui aideront les entreprises à communiquer et à gérer plus efficacement leurs performances en matière de durabilité et, par conséquent, à avoir un meilleur accès au financement durable.

   Ces 12 normes ou ESRS (European Sustainability Reporting Standard) couvrent les 3 thèmes habituels du développement durable ou ESG avec 5 normes environnementales (E1 le changement climatique, E2 les pollutions, E3 les ressources en eau fraiche et marine, E4 la biodiversité et les écosystèmes ainsi que E5 l’utilisation des sols et l’économie circulaire).

  Ces ESRS qui ont un niveau d’alignement très élevé avec les normes internationales (type ISSB et GRI) se réfèrent au principe de double matérialité qui oblige les entreprises à rendre compte à la fois de leur impact sur les personnes et l'environnement, et de la manière dont les questions sociales et environnementales (ou dépendances) génèrent des risques et des opportunités financières pour l'entreprise.

   Pour chaque thématique, l’entreprise doit, en premier lieu, réaliser une robuste étude de matérialité (impacts et dépendances) sur l’ensemble de sa chaine de valeur et ensuite décrire ses principaux risques et opportunités ainsi que les impacts financiers sur le modèle d'entreprise en tenant compte de ses parties prenantes.

  Elle doit ensuite définir un plan d’action reprenant les mesures prises pour prévenir, atténuer, remédier ou supprimer les impacts réels ou potentiels ainsi que mettre en place ses indicateurs clés de performance (KPI) pour une divulgation finale.

   

  Qu’en est-il de la biodiversité et des écosystèmes ?

   

  La biodiversité et les écosystèmes sont étroitement liés aux autres questions environnementales et doivent être analysés conjointement avec celles-ci. Pour rappel, les 5 grandes causes de la perte de biodiversité sont l’utilisation des sols, l’utilisation des ressources (eau comprise), le changement climatique, la pollution des milieux et les espèces invasives.

  Dans le cadre de ce reporting sur la biodiversité, l’analyse d’impact et de dépendance nécessite une bonne connaissance de sa chaine de valeur et en particulier de sa chaine d’approvisionnement avec l’origine de ses matières premières. Il faut ensuite évaluer l’importance des impacts négatifs de ses différents sites/activités sur les zones sensibles ou protégées locales, afin d’en définir les risques pertinents. Sur cette base, il sera mis en place les actions permettant d’éviter ou de réduire les incidences négatives ou dépendances ainsi que les actions de restauration des écosystèmes dégradés.

  Ces services sont classés en 4 catégories : les services d’approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de soutien.

  • Premièrement, les services d’approvisionnement rassemblent tous les biens obtenus directement par les écosystèmes et la nature, tels que la nourriture, l’eau, les combustibles fossiles, les produits pharmaceutiques…
  • Ensuite, il y a les services de régulation, qui sont les avantages obtenus par le contrôle des phénomènes naturels. Ceux-ci sont très utiles pour diminuer certains risques naturels. Il y a par exemple l’atténuation du changement climatique par le stockage du carbone, le traitement des eaux, la pollinisation ou encore la régulation des inondations par les zones humides.
  • Les services culturels sont plus abstraits, mais tout aussi utiles. Ce sont les bénéfices immatériels que les populations peuvent obtenir des écosystèmes. Ils comprennent notamment le tourisme, la plupart des loisirs, la religion et l’éducation.
  • Pour finir, s’ajoutent les services de soutien qui sont les services permettant la production des autres services écosystémiques. Ils créent les conditions fondamentales permettant la vie sur Terre et permettent aux écosystèmes de fonctionner correctement. La formation et la fertilité des sols, le cycle de l’eau ou encore la photosynthèse, font partie de ces services.

  Néanmoins, cette catégorisation des services écosystémiques peut parfois être complexe, car certains d'entre eux peuvent appartenir à plusieurs groupes simultanément. Un bon exemple est l’eau douce, qui peut rentrer dans les quatre catégories. En effet, elle est essentielle au service d’approvisionnement en eau potable, elle a un grand rôle dans la régulation par le biais de la filtration de l’eau par les forêts et les zones humides, elle fait partie du cycle de l’eau et donc inclut les services de soutien, et enfin, elle offre des bénéfices culturels quand elle est utilisée à des fins de divertissement.

   

  Pourquoi est-ce si important ?

  La planète est en constante évolution et les écosystèmes subissent beaucoup de pressions et de changements. De nombreuses interventions humaines, comme la pollution, la déforestation, les espèces exotiques envahissantes ou le changement climatique, dégradent fortement les écosystèmes. Or, la quantité et la qualité des services qu’ils nous rendent dépendent de son bon fonctionnement. Ces services étant « gratuits », ils ne sont généralement pas considérés à leur juste valeur et souvent mal protégés. Pourtant, c’est la base de nos sociétés et de notre bien-être. Si ces services ne sont pas valorisés, cela pourrait engendrer la détérioration de notre qualité de vie.

  Il est donc urgent de prendre conscience de l’importance de ce que l’environnement nous apporte. Une bonne compréhension de ces services et de leurs conséquences est indispensable pour gérer et conserver efficacement les écosystèmes et les avantages que nous en tirons, ainsi que pour agir sur les décisions et politiques environnementales.

   

   

  biodiversité photovoltaiques

  Comment agir ?

   

  Afin de garantir la préservation des services écosystémiques, il est nécessaire de prendre des mesures à différents niveaux, allant des politiques internationales aux initiatives individuelles.  Il y a plusieurs actions possibles.

  La première est la sensibilisation. S’informer est la première étape pour comprendre, prendre conscience et ainsi pouvoir s’engager en faveur de la préservation des écosystèmes. C’est également un moyen de conscientiser une vaste gamme d’acteurs sur les enjeux environnementaux et d’établir des communications avec les décideurs.

  Pour contribuer à la durabilité des services rendus par les écosystèmes, il est indispensable d’adopter la consommation responsable et d’encourager l’agriculture durable et respectueuse de l’environnement. De simples actions peuvent simplement être de favoriser les circuits courts, de réduire sa production de déchets, d’éviter le gaspillage, de faire du covoiturage, de soutenir les décisions prises en faveur de l’environnement, de cultiver dans votre jardin ou de composter…

  Des actions à d’autres niveaux sont également nécessaires. Les entreprises peuvent adopter des pratiques plus durables, par exemple en réduisant leur empreinte carbone mais pas seulement ! Elles peuvent également investir dans des initiatives de conservation de la nature ou bien travailler en collaboration avec ce genre d’organisations. Les entreprises ont donc la possibilité de contribuer à la protection des écosystèmes et ainsi avoir un impact positif sur la communauté.

  BeeOdiversity agit pour préserver la biodiversité et améliorer la qualité de l'environnement. Nous concevons avec nos partenaires des stratégies biodiversité à court ou long terme, réalisons au travers du BeeOmonitoring notamment un état des lieux de votre environnement grâce à des indicateurs chiffés pour vous conseiller au mieux sur la régénération et l'amélioration de votre territoire.

  En analysant les zones à risques et en mettant en place des programmes impliquant les acteurs locaux, BeeOdiversity aide par exemple ses partenaires à avoir un impact positif en faveur de la biodiversité, tout en augmentant l'attrait des citoyens ou employés etc. et en diminuant les coûts de gestion environnementale. Nous pouvons également identifier des sources de pollution dans des zones précises et mettre en place par la suite des projets régénérateurs de biodiversité ou agir pour limiter les émissions de polluants.

   

   

  En conclusion, il existe une infinité d’actions possibles, à n’importe quel niveau, pour contribuer à protéger les services écosystémiques. C’est l’implication collective qui permettra d’agir efficacement sur la préservation de ces services. Cela doit devenir un objectif mondial, d’une part car ces services offrent de grands avantages économiques, politiques, sociaux et culturels, et d’autre part, car ils assurent la survie et la durabilité de notre planète tout entière.

  N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir de plus amples informations sur les initiatives à prendre pour régénérer la biodiversité.