Welke verontreinigende stoffen moeten worden gemonitord voor een goede luchtkwaliteit?

Hoewel alle media-aandacht uitgaat naar de uitstoot van CO2 vanwege de bijdrage ervan aan de opwarming van de aarde, moeten ook andere verontreinigende stoffen in het oog worden gehouden, deze stoffen kunnen voor verschillende problemen zorgen: toxiciteit voor mens en milieu, vermindering van de luchtkwaliteit, toename van het broeikaseffect, … Naast de overlast die deze verontreinigende stoffen veroorzaken, is ook hun levensduur, d.w.z. de tijd die ze nodig hebben om af te breken, een bijkomende factor die bepalend is voor hun gevaarlijkheid.

Bij de meting van de milieukwaliteit worden door BeeOdiversity veel verschillende verontreinigende stoffen opgespoord. Welke zijn het? Wat is het nut om ze te analyseren? Welk(e) gevaar(en) vormen die voor de mens en de biodiversiteit?

 

Persistente organische verontreinigende stoffen (bekend als POP’s)

De term POP’s verwijst naar een groep stoffen die zeer toxisch zijn voor de mens en het milieu. Ze hopen zich op in de vetweefsels van levende organismen. Ze blijven jaren of zelfs decennia lang bestaan voordat ze in minder gevaarlijke vormen worden afgebroken, verdampen en lange afstanden afleggen in de lucht en het water, ver van hun plaats van oorsprong. Er zijn verschillende soorten POP’s: PCB’s (polychloorbifenylen), dioxinen en furanen, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en pesticiden.

PCB’s zijn gechloreerde organische verbindingen met twee ringen waarop chlooratomen in de plaats komen van waterstofatomen. Door hun chemische stabiliteit zijn ze moeilijk biologisch afbreekbaar en hebben ze dus een zeer lange levensduur. Ze worden voornamelijk uitgestoten door diëlektrische vloeistoffen van transformatoren en condensatoren, maar ook door industriële vloeistoffen, hydraulische vloeistoffen en gasturbines. Ze worden ook aangetroffen in kleefstoffen, bepaalde textielproducten, drukwerk en pesticiden. De belangrijkste bron van blootstelling aan PCB’s, die als kankerverwekkend voor de mens zijn ingedeeld, is voedsel: zij worden voornamelijk aangetroffen in producten van dierlijke oorsprong (vis, vlees, eieren, zuivelproducten).

PAK‘s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn moleculen die bestaan uit koolstof- en waterstofatomen. PAK’s worden al vele jaren uitgebreid bestudeerd omdat het verbindingen zijn die in alle milieus voorkomen en een hoge toxiciteit vertonen. Ze zijn natuurlijke bestanddelen van steenkool en olie, maar ontstaan ook bij de onvolledige verbranding van materialen zoals brandstoffen, hout of tabak. Ze zijn aanwezig in lucht, water of voedsel. Evenals PCB’s vindt het overgrote deel van de menselijke blootstelling aan PAK’s plaats via voedsel, voornamelijk dierlijke producten maar ook groenten en fruit.

Dioxinen en furanen zijn een andere groep zeer giftige chemische stoffen. Dioxinen en furanen ontstaan bij diverse verbrandingsprocessen. In sommige gevallen gebeurt dit tijdens natuurlijke verbrandingsactiviteiten, zoals bosbranden of vulkaanuitbarstingen. Maar het merendeel van de dioxinen en furanen wordt echter geproduceerd bij menselijke activiteiten zoals industriële verbranding, ongecontroleerde verbranding van gevaarlijk afval en medisch afval, het bleken van papier met chloor en andere routineactiviteiten zoals het verbranden van vuilnis. Dioxinen en furanen hebben een hele reeks toxische en biochemische effecten op de menselijke gezondheid: kanker, verminderde vruchtbaarheid, neurologische effecten, enz.

Tenslotte zijn pesticiden alle natuurlijke of synthetische chemische stoffen die in de landbouw worden gebruikt om verschillende soorten schadelijke organismen (ziekten, plagen en onkruid) te bestrijden, met uitzondering van producten voor medisch en diergeneeskundig gebruik. Deze term omvat dus fungiciden (voor de bestrijding van schimmels), insecticiden, herbiciden, acariciden (voor de bestrijding van mijten) en mollusciciden (voor de bestrijding van weekdieren: naaktslakken, slakken, enz.). De overdrachtsmechanismen van bestrijdingsmiddelen zijn talrijk: zij circuleren in de lucht, de bodem, het water door afspoeling, infiltratie, vervluchtiging, absorptie etc.

 

biodiversité photovoltaiques

Hoe zit het met zware metalen?

In plaats van de term “zware metalen”, die geen wetenschappelijke of juridische waarde heeft, wordt nu de voorkeur gegeven aan de term “metalen sporenelementen” (MSE‘s). Zware metalen worden in het algemeen aangeduid als natuurlijke metaalelementen, metalen of in sommige gevallen metalloïde elementen die gekenmerkt worden door een hoge dichtheid, groter dan 5 gr/cm³. Alle metalen sporenelementen zijn van nature in sporenhoeveelheden in de bodem aanwezig, maar over het algemeen in zeer kleine hoeveelheden. Veel “zware metalen” zijn nuttig voor het leven, zoals ijzer voor zuurstoftransport. Zij worden echter giftig wanneer zij een bepaalde concentratie overschrijden. Bovendien hebben vier van de MSE’s geen heilzame rol voor ons lichaam en kunnen zij integendeel ernstige ziekten veroorzaken, deze metalen zijn kwik, lood, nikkel en cadmium.

MSE’s kunnen aanwezig zijn in stof dat vrijkomt bij verbrandingsovens, autoverkeer, metaalfabricage en -verwerkingsactiviteiten, afvalverbranding, enz. Drie sectoren zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van de emissies van zware metalen in Wallonië, namelijk de industrie, het vervoer en de residentiële sector.

 

Wat is het nut van het analyseren van deze verontreinigende stoffen?

De problemen die verband houden met verontreinigende stoffen zijn talrijk en hebben soms verstrekkende gevolgen: slechte luchtkwaliteit, bodemverarming, waterverontreiniging, aantasting van de biodiversiteit, enz.

Daarom voert BeeOdiversity, op vraag van klanten, via BeeOmonitoring, milieuanalyses uit in verschillende sectoren: vastgoed, landbouw, industrie, steden, watersector, enz. Elke klant heeft dus andere behoeften, in een andere context.

BeeOdiversity stelt voor deze verontreinigende stoffen te bestrijden door op het terrein bijenkorven te plaatsen. Door stuifmeel te verzamelen en te analyseren kunnen alle aanwezige verontreinigende stoffen worden geïdentificeerd, zonder dat men zich beperkt tot enkele in het bijzonder.

BeeOmonitoring breidt de geografische dekking uit tot 700 ha, waardoor de impact op de site(s) en de omgeving op een meer territoriale schaal kan worden beoordeeld, rekening houdend met de impact op de stakeholders. Zoals we gezien hebben, tonen bepaalde specifieke kenmerken van families van verontreinigende stoffen aan dat ze niet altijd statisch en plaatsgebonden zijn

De identificatie van de verontreinigende stoffen die op het studieterrein aanwezig zijn en hun oorsprong maakt het vervolgens mogelijk actie te ondernemen: er kunnen verbeteringsmaatregelen worden aanbevolen en uitgevoerd met een coöperatieve en constructieve aanpak. BeeOdiversity helpt zijn klanten ook om het herstel van de biodiversiteit in hun strategie te integreren om bijvoorbeeld hun producten, hun positionering, het welzijn van hun personeel, hun relaties met de plaatselijke gemeenschap, hun certificerings- en vergunningsaanvragen, enz. te verbeteren.

 

Voor meer informatie over BeeOdiversity kunt u contact met ons opnemen.

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pour changer demain, contactez-nous dès aujourd'hui

  BeeOdiversity développe des projets dans plusieurs pays européens, en Suisse et aux États-Unis. Ses outils et services peuvent être utilisés partout à travers le monde.

  Pour tous les pays (incl. Belgique) : +32 2 428 00 82

  Siège social : Avenue des Ajoncs 25 - 1150 Bruxelles (Belgique)
  Siège d'exploitation : Chaussée de Namur 143 - 1402 Thines (Belgique)

   

  Pour la France : +33 6 21 76 65 75 

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème (France)

   

   

  Envie de travailler avec nous ?

              

  La Commission Européenne a adopté ce 31 juillet 2023, les nouvelles normes de reporting sur la durabilité (ESRS - European Sustainability Reporting Standards) à l'usage de toutes les entreprises soumises à la directive sur les rapports d'entreprise sur le développement durable (ou CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive).

  Ces normes couvrent l'ensemble des questions environnementales, sociales et de gouvernance, y compris le changement climatique, la biodiversité et les droits de l'homme.

  Les exigences en matière de reporting seront introduites progressivement à partir de l’exercice 2024 (publication en 2025) pour environ 50.000 entreprises agissant sur le marché européen.

   

  Pour en savoir plus

  La législation européenne CSRD (directive européenne 2022/2464 publiée fin 2022) imposera progressivement (à partir de l’exercice 2024), à toutes les grandes entreprises européennes ou non ainsi qu’à toutes les sociétés cotées en bourse (à l'exception des micro-entreprises) de publier des informations sur les risques et les opportunités découlant des questions sociales et environnementales, ainsi que sur l'impact de leurs activités sur les personnes et l'environnement.  

  Cela permettra aux différentes parties prenantes (investisseurs, organisations de la société civile, aux consommateurs…) d'évaluer les performances des entreprises en matière de développement durable.

   Cette législation s’inscrit dans le cadre de la taxonomie verte et du « green deal » européen, notamment conformément aux enjeux internationaux sur les changements climatiques (Accord de Paris) et sur la perte de biodiversité (Cop 15 – Global Biodiversity Framework).

  Afin d’assurer des déclarations comparables et fiables, la Commission vient d’adopter ce 31 juillet 2023, des normes communes qui aideront les entreprises à communiquer et à gérer plus efficacement leurs performances en matière de durabilité et, par conséquent, à avoir un meilleur accès au financement durable.

   Ces 12 normes ou ESRS (European Sustainability Reporting Standard) couvrent les 3 thèmes habituels du développement durable ou ESG avec 5 normes environnementales (E1 le changement climatique, E2 les pollutions, E3 les ressources en eau fraiche et marine, E4 la biodiversité et les écosystèmes ainsi que E5 l’utilisation des sols et l’économie circulaire).

  Ces ESRS qui ont un niveau d’alignement très élevé avec les normes internationales (type ISSB et GRI) se réfèrent au principe de double matérialité qui oblige les entreprises à rendre compte à la fois de leur impact sur les personnes et l'environnement, et de la manière dont les questions sociales et environnementales (ou dépendances) génèrent des risques et des opportunités financières pour l'entreprise.

   Pour chaque thématique, l’entreprise doit, en premier lieu, réaliser une robuste étude de matérialité (impacts et dépendances) sur l’ensemble de sa chaine de valeur et ensuite décrire ses principaux risques et opportunités ainsi que les impacts financiers sur le modèle d'entreprise en tenant compte de ses parties prenantes.

  Elle doit ensuite définir un plan d’action reprenant les mesures prises pour prévenir, atténuer, remédier ou supprimer les impacts réels ou potentiels ainsi que mettre en place ses indicateurs clés de performance (KPI) pour une divulgation finale.

   

  Qu’en est-il de la biodiversité et des écosystèmes ?

   

  La biodiversité et les écosystèmes sont étroitement liés aux autres questions environnementales et doivent être analysés conjointement avec celles-ci. Pour rappel, les 5 grandes causes de la perte de biodiversité sont l’utilisation des sols, l’utilisation des ressources (eau comprise), le changement climatique, la pollution des milieux et les espèces invasives.

  Dans le cadre de ce reporting sur la biodiversité, l’analyse d’impact et de dépendance nécessite une bonne connaissance de sa chaine de valeur et en particulier de sa chaine d’approvisionnement avec l’origine de ses matières premières. Il faut ensuite évaluer l’importance des impacts négatifs de ses différents sites/activités sur les zones sensibles ou protégées locales, afin d’en définir les risques pertinents. Sur cette base, il sera mis en place les actions permettant d’éviter ou de réduire les incidences négatives ou dépendances ainsi que les actions de restauration des écosystèmes dégradés.

  Ces services sont classés en 4 catégories : les services d’approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de soutien.

  • Premièrement, les services d’approvisionnement rassemblent tous les biens obtenus directement par les écosystèmes et la nature, tels que la nourriture, l’eau, les combustibles fossiles, les produits pharmaceutiques…
  • Ensuite, il y a les services de régulation, qui sont les avantages obtenus par le contrôle des phénomènes naturels. Ceux-ci sont très utiles pour diminuer certains risques naturels. Il y a par exemple l’atténuation du changement climatique par le stockage du carbone, le traitement des eaux, la pollinisation ou encore la régulation des inondations par les zones humides.
  • Les services culturels sont plus abstraits, mais tout aussi utiles. Ce sont les bénéfices immatériels que les populations peuvent obtenir des écosystèmes. Ils comprennent notamment le tourisme, la plupart des loisirs, la religion et l’éducation.
  • Pour finir, s’ajoutent les services de soutien qui sont les services permettant la production des autres services écosystémiques. Ils créent les conditions fondamentales permettant la vie sur Terre et permettent aux écosystèmes de fonctionner correctement. La formation et la fertilité des sols, le cycle de l’eau ou encore la photosynthèse, font partie de ces services.

  Néanmoins, cette catégorisation des services écosystémiques peut parfois être complexe, car certains d'entre eux peuvent appartenir à plusieurs groupes simultanément. Un bon exemple est l’eau douce, qui peut rentrer dans les quatre catégories. En effet, elle est essentielle au service d’approvisionnement en eau potable, elle a un grand rôle dans la régulation par le biais de la filtration de l’eau par les forêts et les zones humides, elle fait partie du cycle de l’eau et donc inclut les services de soutien, et enfin, elle offre des bénéfices culturels quand elle est utilisée à des fins de divertissement.

   

  Pourquoi est-ce si important ?

  La planète est en constante évolution et les écosystèmes subissent beaucoup de pressions et de changements. De nombreuses interventions humaines, comme la pollution, la déforestation, les espèces exotiques envahissantes ou le changement climatique, dégradent fortement les écosystèmes. Or, la quantité et la qualité des services qu’ils nous rendent dépendent de son bon fonctionnement. Ces services étant « gratuits », ils ne sont généralement pas considérés à leur juste valeur et souvent mal protégés. Pourtant, c’est la base de nos sociétés et de notre bien-être. Si ces services ne sont pas valorisés, cela pourrait engendrer la détérioration de notre qualité de vie.

  Il est donc urgent de prendre conscience de l’importance de ce que l’environnement nous apporte. Une bonne compréhension de ces services et de leurs conséquences est indispensable pour gérer et conserver efficacement les écosystèmes et les avantages que nous en tirons, ainsi que pour agir sur les décisions et politiques environnementales.

   

   

  biodiversité photovoltaiques

  Comment agir ?

   

  Afin de garantir la préservation des services écosystémiques, il est nécessaire de prendre des mesures à différents niveaux, allant des politiques internationales aux initiatives individuelles.  Il y a plusieurs actions possibles.

  La première est la sensibilisation. S’informer est la première étape pour comprendre, prendre conscience et ainsi pouvoir s’engager en faveur de la préservation des écosystèmes. C’est également un moyen de conscientiser une vaste gamme d’acteurs sur les enjeux environnementaux et d’établir des communications avec les décideurs.

  Pour contribuer à la durabilité des services rendus par les écosystèmes, il est indispensable d’adopter la consommation responsable et d’encourager l’agriculture durable et respectueuse de l’environnement. De simples actions peuvent simplement être de favoriser les circuits courts, de réduire sa production de déchets, d’éviter le gaspillage, de faire du covoiturage, de soutenir les décisions prises en faveur de l’environnement, de cultiver dans votre jardin ou de composter…

  Des actions à d’autres niveaux sont également nécessaires. Les entreprises peuvent adopter des pratiques plus durables, par exemple en réduisant leur empreinte carbone mais pas seulement ! Elles peuvent également investir dans des initiatives de conservation de la nature ou bien travailler en collaboration avec ce genre d’organisations. Les entreprises ont donc la possibilité de contribuer à la protection des écosystèmes et ainsi avoir un impact positif sur la communauté.

  BeeOdiversity agit pour préserver la biodiversité et améliorer la qualité de l'environnement. Nous concevons avec nos partenaires des stratégies biodiversité à court ou long terme, réalisons au travers du BeeOmonitoring notamment un état des lieux de votre environnement grâce à des indicateurs chiffés pour vous conseiller au mieux sur la régénération et l'amélioration de votre territoire.

  En analysant les zones à risques et en mettant en place des programmes impliquant les acteurs locaux, BeeOdiversity aide par exemple ses partenaires à avoir un impact positif en faveur de la biodiversité, tout en augmentant l'attrait des citoyens ou employés etc. et en diminuant les coûts de gestion environnementale. Nous pouvons également identifier des sources de pollution dans des zones précises et mettre en place par la suite des projets régénérateurs de biodiversité ou agir pour limiter les émissions de polluants.

   

   

  En conclusion, il existe une infinité d’actions possibles, à n’importe quel niveau, pour contribuer à protéger les services écosystémiques. C’est l’implication collective qui permettra d’agir efficacement sur la préservation de ces services. Cela doit devenir un objectif mondial, d’une part car ces services offrent de grands avantages économiques, politiques, sociaux et culturels, et d’autre part, car ils assurent la survie et la durabilité de notre planète tout entière.

  N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir de plus amples informations sur les initiatives à prendre pour régénérer la biodiversité.