BeeOdiversity : biomonitoring in 2021

In de loop van 2021 is meer dan 100.000 ha geëvalueerd, wat gevolgen heeft voor bijna 3 miljoen mensen. Aanvankelijk waren wij vooral aanwezig in België en Frankrijk, maar onze diensten strekken zich nu ook uit tot meer dan 10 Europese landen (Duitsland, Engeland, Bulgarije, Polen, enz.), de Verenigde Staten en Afrika.
Van de diversiteit van de planten tot de concentraties van verontreinigende stoffen (bestrijdingsmiddelen, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxines en furanen, enz.), zijn dit jaar duizenden analyses uitgevoerd.

 

Onze collega’s de bijen

Met ons meetinstrument, BeeOmonitoring, dat is gebaseerd op natuur en technologie, kunnen wij grote gebieden bestrijken (+/- 700ha). De bijen verzamelen monsters uit de omgeving door tot 4 miljard bloemen per jaar per korf te bezoeken. Het seizoen 2021 was in de meeste regio’s waar onze projecten plaatsvinden moeilijk voor de bijen als gevolg van de weersomstandigheden, maar dit heeft onze trouwe collega’s er niet van weerhouden het stuifmeel te verzamelen dat nodig is voor de analyses. Bovendien bedraagt de bijensterfte in alle projecten samen in 2021 minder dan 10%.

 

De kwaliteit van de biodiversiteit

Alle stuifmeelkorrels die door bijen in hun omgeving worden verzameld vormen de voedseldiversiteit van bijen maar ook een belangrijke indicator van de plantenbiodiversiteit die in het gebied aanwezig is. In totaal werden tijdens het seizoen 554 verschillende plantensoorten geïdentificeerd. Op elk grondgebied maakt deze plantendiversiteit het mogelijk de kwaliteit van de habitat te evalueren.
In de loop van het jaar werden enkele opmerkelijke soorten ontdekt, met name de beenbreek (Narthecium ossifragum (L.) Huds.), een klein geelbloemig plantje dat typisch is voor veengebieden, moerassen en vochtige heidevelden, bistorta (Bistorta officinalis Delarbre) met zijn lange roze bloemen in een aar, die met een beetje geluk in vochtige weiden kan worden aangetroffen, maar meer algemeen is in de bergen, of de kruidwilg (Salix herbacea L.), een dwergboompje van niet meer dan 10 cm hoog dat in koude gebieden voorkomt.
De stuifmeelanalyses maken het ook mogelijk invasieve plantensoorten te identificeren, één van de vijf oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd. De vier meest geïdentificeerde invasieve soorten zijn: de vlinderstruik (Buddleja davidii Franch.), die ondanks zijn naam schadelijk is voor bestuivers, reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera Royle), fluweelboom (Rhus typhina L.) en laurierkers (Prunus laurocerasus L.). Deze sterk dispersieve soorten vestigen zich ten koste van de plaatselijke flora en veroorzaken zo een verlies aan plaatselijke biodiversiteit.
Tenslotte worden via palynologische analyses nieuwe gewassen ontdekt die in onze streken opkomen, zoals hennep (Cannabis sativa L.), sorghum (Sorghum sp. Moench) en boekweit (Fagopyrum esculentum Moench).

 

Verontreiniging door landbouw

Bijen kunnen langs verschillende wegen aan bestrijdingsmiddelen worden blootgesteld. Bijen komen in contact met pesticiden door bestuiving van behandelde gewassen of akkerranden, zoals onkruid, bloemenstroken of naburige gewassen. Het is ook mogelijk dat een neerslag in de lucht wordt gemaakt, als de bij aan het foerageren is op het moment van sproeien.

biodiversité photovoltaiques

Tijdens het seizoen 2021 werden meer dan 300 analyses van bestrijdingsmiddelen uitgevoerd en 78% van de monsters bevatte ten minste één werkzame stof. Veel monsters bevatten ook meer dan één werkzame stof, soms in concentraties die de op Europees niveau toegestane maximumwaarden voor residuen (MRL’s) overschrijden.

In totaal werden 111 verschillende werkzame stoffen opgespoord, een stijging met 20 ten opzichte van 2020. Het bestrijdingsmiddel dat in 2021 het vaakst werd aangetroffen was benalaxyl, met een triest record van 144 voorvallen, waarvan 66 boven de Europese normen. Dit fungicide wordt voornamelijk toegepast op aardappelgewassen. Het regenachtige weer van dit seizoen en de wijziging van de wetgeving verklaren onder meer de grote aanwezigheid ervan. Benalaxyl is verboden sinds 3 april 2021 met een respijtperiode tot 5 oktober 2021.
We hopen dus dat benalaxyl er in 2022 niet meer zal zijn… Maar een verbod is niet altijd voldoende. In het jaar 2021 werden namelijk 20 verboden stoffen opgespoord, waarvan sommige al meer dan 15 jaar verboden zijn!

 

Verontreiniging door industrie

De blootstelling aan verontreiniging blijft niet beperkt tot bestrijdingsmiddelen. Op één industrieterrein werden concentraties PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), dioxines en furanen gemeten die drie keer zo hoog waren als de maximaal toegestane grenswaarden. In het algemeen bleken de loodconcentraties ook 3 keer hoger te zijn in industriegebieden. Koper en zink zijn de zware metalen die het meest in het milieu voorkomen.

 

Actie ondernemen om uw omgeving te verbeteren

De via biomonitoring verkregen gegevens worden gebruikt als kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, die het mogelijk maken gerichte verbeteringsacties te ondernemen.
Het in bepaalde perioden van het jaar geconstateerde gebrek aan bloemen heeft geleid tot gerichte verbeteringen door onze partners, die hun gemaaide gazons hebben omgevormd tot perken met diverse en lokale planten, waaronder fruitbomen, meerstammige bomen, enz. en de grootste oppervlakten hebben omgevormd tot bloeiende weiden.
De gehalten aan captan, een fungicide dat vooral op fruitbomen wordt toegepast, werden tot 50 maal verlaagd op plaatsen waar samenwerking met fruittelers en de gemeente tot stand werd gebracht. Het experiment was zo succesvol dat het dit jaar wordt herhaald met aardappeltelers.
Dit jaar zijn meer dan 30 sites gelabeliseerd, wat een verdubbeling is van het aantal sites dat in 2020 werden gelabeliseerd.
Door plaatselijk te handelen, verbetert elke partner de biodiversiteit wereldwijd. Samen kunnen we waarde creëren met biodiversiteit als oplossing! Proficiat aan onze partners voor hun voortdurende inspanningen, en welkom aan degenen die zich bij ons aansluiten in 2022!

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pour changer demain, contactez-nous dès aujourd'hui

  BeeOdiversity développe des projets dans plusieurs pays européens, en Suisse et aux États-Unis. Ses outils et services peuvent être utilisés partout à travers le monde.

  Pour tous les pays (incl. Belgique) : +32 2 428 00 82

  Siège social : Avenue des Ajoncs 25 - 1150 Bruxelles (Belgique)
  Siège d'exploitation : Chaussée de Namur 143 - 1402 Thines (Belgique)

   

  Pour la France : +33 6 21 76 65 75 

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème (France)

   

   

  Envie de travailler avec nous ?

              

  La Commission Européenne a adopté ce 31 juillet 2023, les nouvelles normes de reporting sur la durabilité (ESRS - European Sustainability Reporting Standards) à l'usage de toutes les entreprises soumises à la directive sur les rapports d'entreprise sur le développement durable (ou CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive).

  Ces normes couvrent l'ensemble des questions environnementales, sociales et de gouvernance, y compris le changement climatique, la biodiversité et les droits de l'homme.

  Les exigences en matière de reporting seront introduites progressivement à partir de l’exercice 2024 (publication en 2025) pour environ 50.000 entreprises agissant sur le marché européen.

   

  Pour en savoir plus

  La législation européenne CSRD (directive européenne 2022/2464 publiée fin 2022) imposera progressivement (à partir de l’exercice 2024), à toutes les grandes entreprises européennes ou non ainsi qu’à toutes les sociétés cotées en bourse (à l'exception des micro-entreprises) de publier des informations sur les risques et les opportunités découlant des questions sociales et environnementales, ainsi que sur l'impact de leurs activités sur les personnes et l'environnement.  

  Cela permettra aux différentes parties prenantes (investisseurs, organisations de la société civile, aux consommateurs…) d'évaluer les performances des entreprises en matière de développement durable.

   Cette législation s’inscrit dans le cadre de la taxonomie verte et du « green deal » européen, notamment conformément aux enjeux internationaux sur les changements climatiques (Accord de Paris) et sur la perte de biodiversité (Cop 15 – Global Biodiversity Framework).

  Afin d’assurer des déclarations comparables et fiables, la Commission vient d’adopter ce 31 juillet 2023, des normes communes qui aideront les entreprises à communiquer et à gérer plus efficacement leurs performances en matière de durabilité et, par conséquent, à avoir un meilleur accès au financement durable.

   Ces 12 normes ou ESRS (European Sustainability Reporting Standard) couvrent les 3 thèmes habituels du développement durable ou ESG avec 5 normes environnementales (E1 le changement climatique, E2 les pollutions, E3 les ressources en eau fraiche et marine, E4 la biodiversité et les écosystèmes ainsi que E5 l’utilisation des sols et l’économie circulaire).

  Ces ESRS qui ont un niveau d’alignement très élevé avec les normes internationales (type ISSB et GRI) se réfèrent au principe de double matérialité qui oblige les entreprises à rendre compte à la fois de leur impact sur les personnes et l'environnement, et de la manière dont les questions sociales et environnementales (ou dépendances) génèrent des risques et des opportunités financières pour l'entreprise.

   Pour chaque thématique, l’entreprise doit, en premier lieu, réaliser une robuste étude de matérialité (impacts et dépendances) sur l’ensemble de sa chaine de valeur et ensuite décrire ses principaux risques et opportunités ainsi que les impacts financiers sur le modèle d'entreprise en tenant compte de ses parties prenantes.

  Elle doit ensuite définir un plan d’action reprenant les mesures prises pour prévenir, atténuer, remédier ou supprimer les impacts réels ou potentiels ainsi que mettre en place ses indicateurs clés de performance (KPI) pour une divulgation finale.

   

  Qu’en est-il de la biodiversité et des écosystèmes ?

   

  La biodiversité et les écosystèmes sont étroitement liés aux autres questions environnementales et doivent être analysés conjointement avec celles-ci. Pour rappel, les 5 grandes causes de la perte de biodiversité sont l’utilisation des sols, l’utilisation des ressources (eau comprise), le changement climatique, la pollution des milieux et les espèces invasives.

  Dans le cadre de ce reporting sur la biodiversité, l’analyse d’impact et de dépendance nécessite une bonne connaissance de sa chaine de valeur et en particulier de sa chaine d’approvisionnement avec l’origine de ses matières premières. Il faut ensuite évaluer l’importance des impacts négatifs de ses différents sites/activités sur les zones sensibles ou protégées locales, afin d’en définir les risques pertinents. Sur cette base, il sera mis en place les actions permettant d’éviter ou de réduire les incidences négatives ou dépendances ainsi que les actions de restauration des écosystèmes dégradés.

  Ces services sont classés en 4 catégories : les services d’approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de soutien.

  • Premièrement, les services d’approvisionnement rassemblent tous les biens obtenus directement par les écosystèmes et la nature, tels que la nourriture, l’eau, les combustibles fossiles, les produits pharmaceutiques…
  • Ensuite, il y a les services de régulation, qui sont les avantages obtenus par le contrôle des phénomènes naturels. Ceux-ci sont très utiles pour diminuer certains risques naturels. Il y a par exemple l’atténuation du changement climatique par le stockage du carbone, le traitement des eaux, la pollinisation ou encore la régulation des inondations par les zones humides.
  • Les services culturels sont plus abstraits, mais tout aussi utiles. Ce sont les bénéfices immatériels que les populations peuvent obtenir des écosystèmes. Ils comprennent notamment le tourisme, la plupart des loisirs, la religion et l’éducation.
  • Pour finir, s’ajoutent les services de soutien qui sont les services permettant la production des autres services écosystémiques. Ils créent les conditions fondamentales permettant la vie sur Terre et permettent aux écosystèmes de fonctionner correctement. La formation et la fertilité des sols, le cycle de l’eau ou encore la photosynthèse, font partie de ces services.

  Néanmoins, cette catégorisation des services écosystémiques peut parfois être complexe, car certains d'entre eux peuvent appartenir à plusieurs groupes simultanément. Un bon exemple est l’eau douce, qui peut rentrer dans les quatre catégories. En effet, elle est essentielle au service d’approvisionnement en eau potable, elle a un grand rôle dans la régulation par le biais de la filtration de l’eau par les forêts et les zones humides, elle fait partie du cycle de l’eau et donc inclut les services de soutien, et enfin, elle offre des bénéfices culturels quand elle est utilisée à des fins de divertissement.

   

  Pourquoi est-ce si important ?

  La planète est en constante évolution et les écosystèmes subissent beaucoup de pressions et de changements. De nombreuses interventions humaines, comme la pollution, la déforestation, les espèces exotiques envahissantes ou le changement climatique, dégradent fortement les écosystèmes. Or, la quantité et la qualité des services qu’ils nous rendent dépendent de son bon fonctionnement. Ces services étant « gratuits », ils ne sont généralement pas considérés à leur juste valeur et souvent mal protégés. Pourtant, c’est la base de nos sociétés et de notre bien-être. Si ces services ne sont pas valorisés, cela pourrait engendrer la détérioration de notre qualité de vie.

  Il est donc urgent de prendre conscience de l’importance de ce que l’environnement nous apporte. Une bonne compréhension de ces services et de leurs conséquences est indispensable pour gérer et conserver efficacement les écosystèmes et les avantages que nous en tirons, ainsi que pour agir sur les décisions et politiques environnementales.

   

   

  biodiversité photovoltaiques

  Comment agir ?

   

  Afin de garantir la préservation des services écosystémiques, il est nécessaire de prendre des mesures à différents niveaux, allant des politiques internationales aux initiatives individuelles.  Il y a plusieurs actions possibles.

  La première est la sensibilisation. S’informer est la première étape pour comprendre, prendre conscience et ainsi pouvoir s’engager en faveur de la préservation des écosystèmes. C’est également un moyen de conscientiser une vaste gamme d’acteurs sur les enjeux environnementaux et d’établir des communications avec les décideurs.

  Pour contribuer à la durabilité des services rendus par les écosystèmes, il est indispensable d’adopter la consommation responsable et d’encourager l’agriculture durable et respectueuse de l’environnement. De simples actions peuvent simplement être de favoriser les circuits courts, de réduire sa production de déchets, d’éviter le gaspillage, de faire du covoiturage, de soutenir les décisions prises en faveur de l’environnement, de cultiver dans votre jardin ou de composter…

  Des actions à d’autres niveaux sont également nécessaires. Les entreprises peuvent adopter des pratiques plus durables, par exemple en réduisant leur empreinte carbone mais pas seulement ! Elles peuvent également investir dans des initiatives de conservation de la nature ou bien travailler en collaboration avec ce genre d’organisations. Les entreprises ont donc la possibilité de contribuer à la protection des écosystèmes et ainsi avoir un impact positif sur la communauté.

  BeeOdiversity agit pour préserver la biodiversité et améliorer la qualité de l'environnement. Nous concevons avec nos partenaires des stratégies biodiversité à court ou long terme, réalisons au travers du BeeOmonitoring notamment un état des lieux de votre environnement grâce à des indicateurs chiffés pour vous conseiller au mieux sur la régénération et l'amélioration de votre territoire.

  En analysant les zones à risques et en mettant en place des programmes impliquant les acteurs locaux, BeeOdiversity aide par exemple ses partenaires à avoir un impact positif en faveur de la biodiversité, tout en augmentant l'attrait des citoyens ou employés etc. et en diminuant les coûts de gestion environnementale. Nous pouvons également identifier des sources de pollution dans des zones précises et mettre en place par la suite des projets régénérateurs de biodiversité ou agir pour limiter les émissions de polluants.

   

   

  En conclusion, il existe une infinité d’actions possibles, à n’importe quel niveau, pour contribuer à protéger les services écosystémiques. C’est l’implication collective qui permettra d’agir efficacement sur la préservation de ces services. Cela doit devenir un objectif mondial, d’une part car ces services offrent de grands avantages économiques, politiques, sociaux et culturels, et d’autre part, car ils assurent la survie et la durabilité de notre planète tout entière.

  N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir de plus amples informations sur les initiatives à prendre pour régénérer la biodiversité.