De omgeving heeft weinig geheimen voor BeeOmonitoring dankzij moleculaire biodiversiteit

Observatie van het leven in de XXIe eeuw

De biodiversiteit gaat er massaal op achteruit, voornamelijk als gevolg van de toenemende antropogene druk op ecosystemen (klimaatverandering, versnippering van woongebieden, de introductie van exotische soorten, enz.). Het is dus dringender dan ooit om te zorgen voor een inventaris van de levende organismen, zodat de maatregelen voor het behoud van deze biodiversiteit doeltreffend zijn voor alle soorten die er deel van uitmaken.

Terwijl de vraagstukken waar het om gaat een dramatische wending hebben genomen, zijn de instrumenten waarover de wetenschappers beschikken geëvolueerd, hetzij als gevolg van verbeteringen, hetzij als gevolg van diverse technologische ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is het wijdverbreide gebruik van fotografische vallen, die de waarneming van meer onopvallende soorten mogelijk maken zonder dat een waarnemer ter plaatse aanwezig hoeft te zijn. In dezelfde geest maakt de verbetering van de kwaliteit van de beelden van in mobiele telefoons geïntegreerde camera’s het mogelijk het publiek te mobiliseren voor participatieve/burgerwetenschapsprojecten. Zodra elke genomen foto naar een aan het project gewijd platform is verzonden, kan de fotograaf de naam van de waargenomen soort achterhalen, terwijl de onderzoeker informatie verkrijgt over het geografische verspreidingsgebied van de soort.

De meest veelbelovende techniek van het begin van de 21e eeuw gaat echter verder dan het zichtbare spectrum, via het laboratorium.

Milieu-DNA of metabarcoding

In plaats van de inventaris te baseren op de soorten die op een plaats kunnen worden waargenomen, zijn wij geïnteresseerd in het DNA-gehalte van die plaats. Daartoe richten wij ons op een specifiek DNA-fragment, een zogenaamde “streepjescode”. Afhankelijk van het soort organisme (plant, insect, zoogdier, schimmel, bacterie, enz.) kan het fragment verschillend zijn. Een streepjescode wordt echter gekozen omdat hij aan twee criteria voldoet:

 • individuen van dezelfde soort hebben vergelijkbare streepjescodes
 • verschillende soorten hebben verschillende streepjescodes

Deze techniek vermijdt de willekeurigheid van visuele waarnemingen. Deze methode maakt het mogelijk microscopische soorten te registreren (en is dus vollediger), en leidt ook tot een groter onderscheid tussen soorten. Het is soms moeilijk om twee soorten alleen op basis van morfologische kenmerken van elkaar te onderscheiden. Deze methode is ook toepasbaar op een grote verscheidenheid van organismen (planten, insecten, enz.) en is met succes gebruikt in verschillende soorten omgevingen, zowel in het water (detectie van de biodiversiteit in een meer), in de lucht (een hoeveelheid lucht die door een filter wordt gehaald), in de bodem, of zelfs in stof dat wordt opgeveegd in een boshut. Maar je moet weten wat je moet proeven en hoe je het moet proeven.

 
Milieu-DNA in combinatie met de genialiteit van de bij en de deskundigheid van BeeOdiversity maken het mogelijk de karakterisering van een ecosysteem aanzienlijk te verfijnen en biodiversiteitstekorten nauwkeuriger te identificeren. Hoe kan dit gedaan worden?
 

 

Bijen als zeer bekwame stuifmeelmonsternemers

Gemiddeld bezoekt een honingbij (Apis mellifera) in een uur tijd ongeveer 250 bloemen en verzamelt daar stuifmeel van. Het aantal foerageeruren varieert naar gelang van de tijd van het jaar en de weersomstandigheden (regenval, windsterkte, maar ook temperatuur). Elke keer brengt ze haar oogst terug naar één enkele plaats, de korf. Zo zullen 10.000 tot 15.000 foerageerders de 700 hectare rond de bijenkast verkennen gedurende de 6 tot 7 maanden van het bijenteeltseizoen. Honingbijen worden vaak beschouwd als “supergeneralisten”, d.w.z. dat zij foerageren op een grote verscheidenheid van bloeiende plantensoorten. Dankzij dit gedrag is het mogelijk niet alleen de meeste in het milieu aanwezige plantensoorten te vinden, maar ook de zeldzamere soorten waarvan de opsporing van groter belang kan zijn (b.v. bedreigde, beschermde of invasieve plantensoorten). Deze bijen voeren dus indirect een uiterst grondige bemonstering uit van hun onmiddellijke omgeving voor BeeOdiversity. Slechts een klein deel van dit stuifmeel wordt verzameld voor analyse. Dit is voldoende om de omgeving representatief te houden, zonder de ontwikkeling van de kolonie in gevaar te brengen.

biodiversité photovoltaiques

Van lens tot sequencing

Hoewel palynologie (de studie van stuifmeelkorrels) geen nieuwe wetenschap is, is zij lange tijd beperkt gebleven tot microscopie. Om de plantensoortensamenstelling van een monster te beoordelen, werden enkele honderden stuifmeelkorrels geteld en geïsoleerd door observatie onder een microscoop, en vervolgens vergeleken met platen om de soorten te identificeren. Behalve dat het een moeizaam en traag proces was, was het ook niet nauwkeurig genoeg, omdat de morfologische kenmerken van twee verschillende soorten niet altijd voldoende van elkaar verschilden. Dankzij de vooruitgang in sequencingtechnieken in het begin van de jaren 2000 zijn deze beperkingen overwonnen en kan nu gebruik worden gemaakt van DNA uit het milieu. Het is nu mogelijk een veel grotere hoeveelheid stuifmeelkorrels tegelijk te verwerken uit een groot aantal verschillende monsters. De identificatie van de soorten is ook veel fijner en maakt een veel nauwkeurigere weergave van de omgeving rond de bijenkorf mogelijk.

 

BeeOmonitoring 2.0 en impact !

BeeOdiversity integreert dus het milieu-DNA in haar BeeOmonitoringdienst. Door de kwaliteit en de gedetailleerdheid van de gegevens verkregen door BeeOmonitoring te verbeteren, laat metabarcoding BeeOdiversity ook toe om u nog meer geavanceerde ondersteunings- en verbeteringsacties aan te bieden, zowel voor het beheer van de voedselbronnen van de bijenkorven, van alle biodiversiteit die afhankelijk is van het plantendek (zowel qua samenstelling als qua kwaliteit), of op het vlak van waardecreatie voor uw bedrijf of gemeenschap, uw grondgebied en/of uw stakeholders.

Het effect is al zichtbaar! Zo konden wij bijvoorbeeld in een natuurgebied verschillende invasieve soorten identificeren die door plaatselijke deskundigen niet waren geïdentificeerd. Het effect van de aanplantingen en een wijziging in het beheer van een gebied kon worden gemeten ondanks de geringe omvang van het gebied, dankzij de identificatie van soorten op sporenschaal. De resultaten zijn soms verrassend: bijzondere planten, eetbaar, giftig, hallucinogeen, enz!

De omgeving heeft weinig geheimen voor BeeOmonitoring!

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pour changer demain, contactez-nous dès aujourd'hui

  BeeOdiversity développe des projets dans plusieurs pays européens, en Suisse et aux États-Unis. Ses outils et services peuvent être utilisés partout à travers le monde.

  Pour tous les pays (incl. Belgique) : +32 2 428 00 82

  Siège social : Avenue des Ajoncs 25 - 1150 Bruxelles (Belgique)
  Siège d'exploitation : Chaussée de Namur 143 - 1402 Thines (Belgique)

   

  Pour la France : +33 6 21 76 65 75 

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème (France)

   

   

  Envie de travailler avec nous ?

              

  La Commission Européenne a adopté ce 31 juillet 2023, les nouvelles normes de reporting sur la durabilité (ESRS - European Sustainability Reporting Standards) à l'usage de toutes les entreprises soumises à la directive sur les rapports d'entreprise sur le développement durable (ou CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive).

  Ces normes couvrent l'ensemble des questions environnementales, sociales et de gouvernance, y compris le changement climatique, la biodiversité et les droits de l'homme.

  Les exigences en matière de reporting seront introduites progressivement à partir de l’exercice 2024 (publication en 2025) pour environ 50.000 entreprises agissant sur le marché européen.

   

  Pour en savoir plus

  La législation européenne CSRD (directive européenne 2022/2464 publiée fin 2022) imposera progressivement (à partir de l’exercice 2024), à toutes les grandes entreprises européennes ou non ainsi qu’à toutes les sociétés cotées en bourse (à l'exception des micro-entreprises) de publier des informations sur les risques et les opportunités découlant des questions sociales et environnementales, ainsi que sur l'impact de leurs activités sur les personnes et l'environnement.  

  Cela permettra aux différentes parties prenantes (investisseurs, organisations de la société civile, aux consommateurs…) d'évaluer les performances des entreprises en matière de développement durable.

   Cette législation s’inscrit dans le cadre de la taxonomie verte et du « green deal » européen, notamment conformément aux enjeux internationaux sur les changements climatiques (Accord de Paris) et sur la perte de biodiversité (Cop 15 – Global Biodiversity Framework).

  Afin d’assurer des déclarations comparables et fiables, la Commission vient d’adopter ce 31 juillet 2023, des normes communes qui aideront les entreprises à communiquer et à gérer plus efficacement leurs performances en matière de durabilité et, par conséquent, à avoir un meilleur accès au financement durable.

   Ces 12 normes ou ESRS (European Sustainability Reporting Standard) couvrent les 3 thèmes habituels du développement durable ou ESG avec 5 normes environnementales (E1 le changement climatique, E2 les pollutions, E3 les ressources en eau fraiche et marine, E4 la biodiversité et les écosystèmes ainsi que E5 l’utilisation des sols et l’économie circulaire).

  Ces ESRS qui ont un niveau d’alignement très élevé avec les normes internationales (type ISSB et GRI) se réfèrent au principe de double matérialité qui oblige les entreprises à rendre compte à la fois de leur impact sur les personnes et l'environnement, et de la manière dont les questions sociales et environnementales (ou dépendances) génèrent des risques et des opportunités financières pour l'entreprise.

   Pour chaque thématique, l’entreprise doit, en premier lieu, réaliser une robuste étude de matérialité (impacts et dépendances) sur l’ensemble de sa chaine de valeur et ensuite décrire ses principaux risques et opportunités ainsi que les impacts financiers sur le modèle d'entreprise en tenant compte de ses parties prenantes.

  Elle doit ensuite définir un plan d’action reprenant les mesures prises pour prévenir, atténuer, remédier ou supprimer les impacts réels ou potentiels ainsi que mettre en place ses indicateurs clés de performance (KPI) pour une divulgation finale.

   

  Qu’en est-il de la biodiversité et des écosystèmes ?

   

  La biodiversité et les écosystèmes sont étroitement liés aux autres questions environnementales et doivent être analysés conjointement avec celles-ci. Pour rappel, les 5 grandes causes de la perte de biodiversité sont l’utilisation des sols, l’utilisation des ressources (eau comprise), le changement climatique, la pollution des milieux et les espèces invasives.

  Dans le cadre de ce reporting sur la biodiversité, l’analyse d’impact et de dépendance nécessite une bonne connaissance de sa chaine de valeur et en particulier de sa chaine d’approvisionnement avec l’origine de ses matières premières. Il faut ensuite évaluer l’importance des impacts négatifs de ses différents sites/activités sur les zones sensibles ou protégées locales, afin d’en définir les risques pertinents. Sur cette base, il sera mis en place les actions permettant d’éviter ou de réduire les incidences négatives ou dépendances ainsi que les actions de restauration des écosystèmes dégradés.

  Ces services sont classés en 4 catégories : les services d’approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de soutien.

  • Premièrement, les services d’approvisionnement rassemblent tous les biens obtenus directement par les écosystèmes et la nature, tels que la nourriture, l’eau, les combustibles fossiles, les produits pharmaceutiques…
  • Ensuite, il y a les services de régulation, qui sont les avantages obtenus par le contrôle des phénomènes naturels. Ceux-ci sont très utiles pour diminuer certains risques naturels. Il y a par exemple l’atténuation du changement climatique par le stockage du carbone, le traitement des eaux, la pollinisation ou encore la régulation des inondations par les zones humides.
  • Les services culturels sont plus abstraits, mais tout aussi utiles. Ce sont les bénéfices immatériels que les populations peuvent obtenir des écosystèmes. Ils comprennent notamment le tourisme, la plupart des loisirs, la religion et l’éducation.
  • Pour finir, s’ajoutent les services de soutien qui sont les services permettant la production des autres services écosystémiques. Ils créent les conditions fondamentales permettant la vie sur Terre et permettent aux écosystèmes de fonctionner correctement. La formation et la fertilité des sols, le cycle de l’eau ou encore la photosynthèse, font partie de ces services.

  Néanmoins, cette catégorisation des services écosystémiques peut parfois être complexe, car certains d'entre eux peuvent appartenir à plusieurs groupes simultanément. Un bon exemple est l’eau douce, qui peut rentrer dans les quatre catégories. En effet, elle est essentielle au service d’approvisionnement en eau potable, elle a un grand rôle dans la régulation par le biais de la filtration de l’eau par les forêts et les zones humides, elle fait partie du cycle de l’eau et donc inclut les services de soutien, et enfin, elle offre des bénéfices culturels quand elle est utilisée à des fins de divertissement.

   

  Pourquoi est-ce si important ?

  La planète est en constante évolution et les écosystèmes subissent beaucoup de pressions et de changements. De nombreuses interventions humaines, comme la pollution, la déforestation, les espèces exotiques envahissantes ou le changement climatique, dégradent fortement les écosystèmes. Or, la quantité et la qualité des services qu’ils nous rendent dépendent de son bon fonctionnement. Ces services étant « gratuits », ils ne sont généralement pas considérés à leur juste valeur et souvent mal protégés. Pourtant, c’est la base de nos sociétés et de notre bien-être. Si ces services ne sont pas valorisés, cela pourrait engendrer la détérioration de notre qualité de vie.

  Il est donc urgent de prendre conscience de l’importance de ce que l’environnement nous apporte. Une bonne compréhension de ces services et de leurs conséquences est indispensable pour gérer et conserver efficacement les écosystèmes et les avantages que nous en tirons, ainsi que pour agir sur les décisions et politiques environnementales.

   

   

  biodiversité photovoltaiques

  Comment agir ?

   

  Afin de garantir la préservation des services écosystémiques, il est nécessaire de prendre des mesures à différents niveaux, allant des politiques internationales aux initiatives individuelles.  Il y a plusieurs actions possibles.

  La première est la sensibilisation. S’informer est la première étape pour comprendre, prendre conscience et ainsi pouvoir s’engager en faveur de la préservation des écosystèmes. C’est également un moyen de conscientiser une vaste gamme d’acteurs sur les enjeux environnementaux et d’établir des communications avec les décideurs.

  Pour contribuer à la durabilité des services rendus par les écosystèmes, il est indispensable d’adopter la consommation responsable et d’encourager l’agriculture durable et respectueuse de l’environnement. De simples actions peuvent simplement être de favoriser les circuits courts, de réduire sa production de déchets, d’éviter le gaspillage, de faire du covoiturage, de soutenir les décisions prises en faveur de l’environnement, de cultiver dans votre jardin ou de composter…

  Des actions à d’autres niveaux sont également nécessaires. Les entreprises peuvent adopter des pratiques plus durables, par exemple en réduisant leur empreinte carbone mais pas seulement ! Elles peuvent également investir dans des initiatives de conservation de la nature ou bien travailler en collaboration avec ce genre d’organisations. Les entreprises ont donc la possibilité de contribuer à la protection des écosystèmes et ainsi avoir un impact positif sur la communauté.

  BeeOdiversity agit pour préserver la biodiversité et améliorer la qualité de l'environnement. Nous concevons avec nos partenaires des stratégies biodiversité à court ou long terme, réalisons au travers du BeeOmonitoring notamment un état des lieux de votre environnement grâce à des indicateurs chiffés pour vous conseiller au mieux sur la régénération et l'amélioration de votre territoire.

  En analysant les zones à risques et en mettant en place des programmes impliquant les acteurs locaux, BeeOdiversity aide par exemple ses partenaires à avoir un impact positif en faveur de la biodiversité, tout en augmentant l'attrait des citoyens ou employés etc. et en diminuant les coûts de gestion environnementale. Nous pouvons également identifier des sources de pollution dans des zones précises et mettre en place par la suite des projets régénérateurs de biodiversité ou agir pour limiter les émissions de polluants.

   

   

  En conclusion, il existe une infinité d’actions possibles, à n’importe quel niveau, pour contribuer à protéger les services écosystémiques. C’est l’implication collective qui permettra d’agir efficacement sur la préservation de ces services. Cela doit devenir un objectif mondial, d’une part car ces services offrent de grands avantages économiques, politiques, sociaux et culturels, et d’autre part, car ils assurent la survie et la durabilité de notre planète tout entière.

  N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir de plus amples informations sur les initiatives à prendre pour régénérer la biodiversité.