Invasieve soorten: een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit

Japanse duizendknoop, Aziatische horzel, beverrat, brulkikker… invasieve soorten zijn wereldwijd de op twee na belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit. Volgens de Rode Lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN) zijn zij betrokken bij de helft van alle bekende uitroeiingen en vormen zij een bedreiging voor bijna een derde van de zeldzame terrestrische soorten. Dit is een zorgwekkend probleem omdat het moeilijk is deze soorten onder controle te houden wanneer zij eenmaal zijn ingeburgerd.

De term “invasieve uitheemse soort” verwijst naar alle planten- en diersoorten die buiten hun inheemse verspreidingsgebied worden geïntroduceerd, hetzij door natuurlijke, hetzij door menselijke oorzaken. Onze inheemse soorten zijn zeer kwetsbaar voor de ontwikkeling van dergelijke soorten, omdat zij vaak niet over doeltreffende verdedigingsmiddelen beschikken of niet meer voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen, aangezien deze door uitheemse soorten worden binnengedrongen. Bovendien zijn invasieve soorten over het algemeen vraatzuchtiger en concurrerender dan inheemse soorten. Bovendien kunnen sommige invasieve soorten drager zijn van nieuwe ziekteverwekkers die gevaarlijk kunnen zijn voor zowel inheemse soorten[1] als de mens[2].  Zij kunnen ook de werking van ecosystemen wijzigen door de eigenschappen van bodem en water te veranderen of door natuurlijke habitats te destabiliseren.

Deze overlast blijft niet zonder gevolgen voor de gezondheid, de economie en de landbouw: elk jaar bedragen de kosten in verband met de door invasieve soorten veroorzaakte schade wereldwijd 26,8 miljard dollar.

Om dit probleem het hoofd te bieden, zijn bij het Europese programma Daisie (Delivering Alien Invasive Species in Europe) 15 instellingen uit verschillende Europese landen betrokken en 1.598 deskundigen op het gebied van biologische invasies om de invasie van deze uitheemse soorten in onze regio’s te beheren en te beperken.

[1] Vermeldenswaard is de kleine nematodeworm Bursaphelenchus xylophilus die de harskanalen van dennen infecteert. De ziekte wordt overgebracht door een langhoornige kever, Monochamus alternatus of Monochamus galloprovincialis. Ze veroorzaken de dood van de boom binnen 45 dagen.

[2] Zo is de Siberische gestreepte tama (Tamias sibiricus) een klein knaagdier waarvan de populatie buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied voortdurend toeneemt, met name in de Parijse regio. Hij is drager van teken (Ixodes ricinus) en dus van de ziekte van Lyme. Het is de meest voorkomende niet-voedsel zoönose in Frankrijk met 12.000 gevallen per jaar.

biodiversité immobilier

Hoe bescherm je jezelf tegen invasieve uitheemse soorten?

De expertise van BeeOdiversity werkt op alle fronten: landbouwgebieden, stedelijke gebieden, waterwingebieden, industriële gebieden… ons team helpt u invasieve soorten te beheren en tegelijk uw omgeving en biodiversiteit te beschermen!

Op uw verzoek voert BeeOdiversity milieuanalyses uit via haar BeeOmonitoring: dit revolutionaire instrument identificeert de soorten die op uw site aanwezig zijn en maakt een evaluatie van de toestand van de biodiversiteit. Vervolgens zal een analyse van uw praktijken, behoeften en beperkingen ons in staat stellen advies op maat te formuleren met het oog op het behoud van planten- en diersoorten die gunstig zijn voor het ecosysteem, het grondgebied en uw praktijken. Bewustzijns- en animatie-acties kunnen ook worden ingesteld.

Mechanische bestrijding is bijvoorbeeld een doeltreffende methode om invasieve soorten plaatselijk te bestrijden. Het bestaat uit het verwijderen van invasieve soorten met behulp van machines of handmatig.

Door de invasieve soorten en hun ontwikkelingswijze te identificeren, kan dus een aangepast beheer worden opgezet. BeeOdiversity helpt u de beste oplossing te kiezen om uw omgeving te vrijwaren van invasieve soorten. Voor meer informatie over Beeodiversity kunt u contact met ons opnemen of onze website bezoeken.

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pour changer demain, contactez-nous dès aujourd'hui

  BeeOdiversity développe des projets dans plusieurs pays européens, en Suisse et aux États-Unis. Ses outils et services peuvent être utilisés partout à travers le monde.

  Pour tous les pays (incl. Belgique) : +32 2 428 00 82

  Siège social : Avenue des Ajoncs 25 - 1150 Bruxelles (Belgique)
  Siège d'exploitation : Chaussée de Namur 143 - 1402 Thines (Belgique)

   

  Pour la France : +33 6 21 76 65 75 

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème (France)

   

   

  Envie de travailler avec nous ?

              

  La Commission Européenne a adopté ce 31 juillet 2023, les nouvelles normes de reporting sur la durabilité (ESRS - European Sustainability Reporting Standards) à l'usage de toutes les entreprises soumises à la directive sur les rapports d'entreprise sur le développement durable (ou CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive).

  Ces normes couvrent l'ensemble des questions environnementales, sociales et de gouvernance, y compris le changement climatique, la biodiversité et les droits de l'homme.

  Les exigences en matière de reporting seront introduites progressivement à partir de l’exercice 2024 (publication en 2025) pour environ 50.000 entreprises agissant sur le marché européen.

   

  Pour en savoir plus

  La législation européenne CSRD (directive européenne 2022/2464 publiée fin 2022) imposera progressivement (à partir de l’exercice 2024), à toutes les grandes entreprises européennes ou non ainsi qu’à toutes les sociétés cotées en bourse (à l'exception des micro-entreprises) de publier des informations sur les risques et les opportunités découlant des questions sociales et environnementales, ainsi que sur l'impact de leurs activités sur les personnes et l'environnement.  

  Cela permettra aux différentes parties prenantes (investisseurs, organisations de la société civile, aux consommateurs…) d'évaluer les performances des entreprises en matière de développement durable.

   Cette législation s’inscrit dans le cadre de la taxonomie verte et du « green deal » européen, notamment conformément aux enjeux internationaux sur les changements climatiques (Accord de Paris) et sur la perte de biodiversité (Cop 15 – Global Biodiversity Framework).

  Afin d’assurer des déclarations comparables et fiables, la Commission vient d’adopter ce 31 juillet 2023, des normes communes qui aideront les entreprises à communiquer et à gérer plus efficacement leurs performances en matière de durabilité et, par conséquent, à avoir un meilleur accès au financement durable.

   Ces 12 normes ou ESRS (European Sustainability Reporting Standard) couvrent les 3 thèmes habituels du développement durable ou ESG avec 5 normes environnementales (E1 le changement climatique, E2 les pollutions, E3 les ressources en eau fraiche et marine, E4 la biodiversité et les écosystèmes ainsi que E5 l’utilisation des sols et l’économie circulaire).

  Ces ESRS qui ont un niveau d’alignement très élevé avec les normes internationales (type ISSB et GRI) se réfèrent au principe de double matérialité qui oblige les entreprises à rendre compte à la fois de leur impact sur les personnes et l'environnement, et de la manière dont les questions sociales et environnementales (ou dépendances) génèrent des risques et des opportunités financières pour l'entreprise.

   Pour chaque thématique, l’entreprise doit, en premier lieu, réaliser une robuste étude de matérialité (impacts et dépendances) sur l’ensemble de sa chaine de valeur et ensuite décrire ses principaux risques et opportunités ainsi que les impacts financiers sur le modèle d'entreprise en tenant compte de ses parties prenantes.

  Elle doit ensuite définir un plan d’action reprenant les mesures prises pour prévenir, atténuer, remédier ou supprimer les impacts réels ou potentiels ainsi que mettre en place ses indicateurs clés de performance (KPI) pour une divulgation finale.

   

  Qu’en est-il de la biodiversité et des écosystèmes ?

   

  La biodiversité et les écosystèmes sont étroitement liés aux autres questions environnementales et doivent être analysés conjointement avec celles-ci. Pour rappel, les 5 grandes causes de la perte de biodiversité sont l’utilisation des sols, l’utilisation des ressources (eau comprise), le changement climatique, la pollution des milieux et les espèces invasives.

  Dans le cadre de ce reporting sur la biodiversité, l’analyse d’impact et de dépendance nécessite une bonne connaissance de sa chaine de valeur et en particulier de sa chaine d’approvisionnement avec l’origine de ses matières premières. Il faut ensuite évaluer l’importance des impacts négatifs de ses différents sites/activités sur les zones sensibles ou protégées locales, afin d’en définir les risques pertinents. Sur cette base, il sera mis en place les actions permettant d’éviter ou de réduire les incidences négatives ou dépendances ainsi que les actions de restauration des écosystèmes dégradés.

  Ces services sont classés en 4 catégories : les services d’approvisionnement, les services de régulation, les services culturels et les services de soutien.

  • Premièrement, les services d’approvisionnement rassemblent tous les biens obtenus directement par les écosystèmes et la nature, tels que la nourriture, l’eau, les combustibles fossiles, les produits pharmaceutiques…
  • Ensuite, il y a les services de régulation, qui sont les avantages obtenus par le contrôle des phénomènes naturels. Ceux-ci sont très utiles pour diminuer certains risques naturels. Il y a par exemple l’atténuation du changement climatique par le stockage du carbone, le traitement des eaux, la pollinisation ou encore la régulation des inondations par les zones humides.
  • Les services culturels sont plus abstraits, mais tout aussi utiles. Ce sont les bénéfices immatériels que les populations peuvent obtenir des écosystèmes. Ils comprennent notamment le tourisme, la plupart des loisirs, la religion et l’éducation.
  • Pour finir, s’ajoutent les services de soutien qui sont les services permettant la production des autres services écosystémiques. Ils créent les conditions fondamentales permettant la vie sur Terre et permettent aux écosystèmes de fonctionner correctement. La formation et la fertilité des sols, le cycle de l’eau ou encore la photosynthèse, font partie de ces services.

  Néanmoins, cette catégorisation des services écosystémiques peut parfois être complexe, car certains d'entre eux peuvent appartenir à plusieurs groupes simultanément. Un bon exemple est l’eau douce, qui peut rentrer dans les quatre catégories. En effet, elle est essentielle au service d’approvisionnement en eau potable, elle a un grand rôle dans la régulation par le biais de la filtration de l’eau par les forêts et les zones humides, elle fait partie du cycle de l’eau et donc inclut les services de soutien, et enfin, elle offre des bénéfices culturels quand elle est utilisée à des fins de divertissement.

   

  Pourquoi est-ce si important ?

  La planète est en constante évolution et les écosystèmes subissent beaucoup de pressions et de changements. De nombreuses interventions humaines, comme la pollution, la déforestation, les espèces exotiques envahissantes ou le changement climatique, dégradent fortement les écosystèmes. Or, la quantité et la qualité des services qu’ils nous rendent dépendent de son bon fonctionnement. Ces services étant « gratuits », ils ne sont généralement pas considérés à leur juste valeur et souvent mal protégés. Pourtant, c’est la base de nos sociétés et de notre bien-être. Si ces services ne sont pas valorisés, cela pourrait engendrer la détérioration de notre qualité de vie.

  Il est donc urgent de prendre conscience de l’importance de ce que l’environnement nous apporte. Une bonne compréhension de ces services et de leurs conséquences est indispensable pour gérer et conserver efficacement les écosystèmes et les avantages que nous en tirons, ainsi que pour agir sur les décisions et politiques environnementales.

   

   

  biodiversité photovoltaiques

  Comment agir ?

   

  Afin de garantir la préservation des services écosystémiques, il est nécessaire de prendre des mesures à différents niveaux, allant des politiques internationales aux initiatives individuelles.  Il y a plusieurs actions possibles.

  La première est la sensibilisation. S’informer est la première étape pour comprendre, prendre conscience et ainsi pouvoir s’engager en faveur de la préservation des écosystèmes. C’est également un moyen de conscientiser une vaste gamme d’acteurs sur les enjeux environnementaux et d’établir des communications avec les décideurs.

  Pour contribuer à la durabilité des services rendus par les écosystèmes, il est indispensable d’adopter la consommation responsable et d’encourager l’agriculture durable et respectueuse de l’environnement. De simples actions peuvent simplement être de favoriser les circuits courts, de réduire sa production de déchets, d’éviter le gaspillage, de faire du covoiturage, de soutenir les décisions prises en faveur de l’environnement, de cultiver dans votre jardin ou de composter…

  Des actions à d’autres niveaux sont également nécessaires. Les entreprises peuvent adopter des pratiques plus durables, par exemple en réduisant leur empreinte carbone mais pas seulement ! Elles peuvent également investir dans des initiatives de conservation de la nature ou bien travailler en collaboration avec ce genre d’organisations. Les entreprises ont donc la possibilité de contribuer à la protection des écosystèmes et ainsi avoir un impact positif sur la communauté.

  BeeOdiversity agit pour préserver la biodiversité et améliorer la qualité de l'environnement. Nous concevons avec nos partenaires des stratégies biodiversité à court ou long terme, réalisons au travers du BeeOmonitoring notamment un état des lieux de votre environnement grâce à des indicateurs chiffés pour vous conseiller au mieux sur la régénération et l'amélioration de votre territoire.

  En analysant les zones à risques et en mettant en place des programmes impliquant les acteurs locaux, BeeOdiversity aide par exemple ses partenaires à avoir un impact positif en faveur de la biodiversité, tout en augmentant l'attrait des citoyens ou employés etc. et en diminuant les coûts de gestion environnementale. Nous pouvons également identifier des sources de pollution dans des zones précises et mettre en place par la suite des projets régénérateurs de biodiversité ou agir pour limiter les émissions de polluants.

   

   

  En conclusion, il existe une infinité d’actions possibles, à n’importe quel niveau, pour contribuer à protéger les services écosystémiques. C’est l’implication collective qui permettra d’agir efficacement sur la préservation de ces services. Cela doit devenir un objectif mondial, d’une part car ces services offrent de grands avantages économiques, politiques, sociaux et culturels, et d’autre part, car ils assurent la survie et la durabilité de notre planète tout entière.

  N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir de plus amples informations sur les initiatives à prendre pour régénérer la biodiversité.